Hệ Thống Trang Bị

24/11/23

I.NPC liên quan.

Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Lâm An Phủ

II.Hình ảnh trang bị

Xem danh vọng nhận được tại giao diện F1

 Cấp Trang Bị Tên Trang Bị Mức Danh Vọng
1 Thần Võ Kinh Phong 500
2 Thần Võ Kinh Vân 1500
3 Thần Võ Kinh Không 2500
4 Thiên Ngự Sương Tinh 5000
5 Thiên Ngự Hạo Nguyệt 10000
6 Thiên Ngự Diệu Dương 20000

 

 

 

Tên Trang Bị Hình Ảnh

Trang Bị Thần Võ Kinh Phong

Cần cấp danh vọng: Kinh Phong

Giá bán: 1v Bạc Khóa

Thần Võ Kinh Vân

Cần cấp danh vọng: Kinh Vân

Giá bán: 5 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Thần Võ Kinh Không

Cần cấp danh vọng: Kinh Không

Giá bán: 10 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Thiên Ngự Sương Tinh

Cần cấp danh vọng: Sương Tinh

Giá bán: 50 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Thiên Ngự Hạo Nguyệt

Cần cấp danh vọng: Hạo Nguyệt

Giá bán: 100 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Thiên Ngự Diệu Dương

Cần cấp danh vọng: Diệu Dương

Giá bán: 200 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Sau khi có Trang bị Thiên Ngự Diệu Dương nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.

Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Lệnh bài trang bị có thể thu thập từ Boss + các hoạt động ingame
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 1000 vạn đồng thường