Hệ Thống Trùng Sinh

29/11/23

I.NPC liên quan.

Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Lâm An Phủ

II.Phần thưởng trùng sinh.

Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
1 150 50v 50 điểm tiềm năng + Ngoại Trang Nón Áo Cấp 1
2 155 100v 50 điểm tiềm năng
3 160 150v 50 điểm tiềm năng 
4 165 200v 50 điểm tiềm năng + 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5 170 250v 50 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
6 175 300v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
7 180 350v 100 điểm tiềm năng 
8 185 400v 100 điểm tiềm năng + 1000 Chiến Thần
9 190 450v 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
10 195 500v 100 điểm tiềm năng
11 200 550v 100 điểm tiềm năng  + Nón và Áo Ngoại Trang Cấp 2
12 200 600v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
13 200 650v 100 điểm tiềm năng 
14 200 700v 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn Ký Tín Vật
15 200 750v 100 điểm tiềm năng +
16 220 800v 100 điểm tiềm năng + Nón và Áo cấp 3 + 20000 Thần Khí Bảo Châu
17 220 850v 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
18 220 900v 100 điểm tiềm năng  
19 220 950v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
20 220 1000v 100 điểm tiềm năng
21 220 1050v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần + Nón và Áo cấp 4
22 220 1100v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
23 220 1150v 100 điểm tiềm năng 
24 220 1200v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
25 220 1250v 100 điểm tiềm năng + Nón và Áo cấp 5
26 220 1300v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
27 220 1350v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
28 220 1400v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
29 220 1450v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
30 220 1500v 100 điểm tiềm năng +
31 220 1550v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
32 220 1600v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
33 220 1650v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
34 220 1700v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
35 220 1750v 100 điểm tiềm năng + Nón và Áo cấp 6
36 250 1800v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
37 250 1850v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 1900v 100 điểm tiềm năng +  20000 Chiến Thần
39 250 1950v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
40 250 2000v 100 điểm tiềm năng +  20000 Chiến Thần
41 250 2050v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 2100v 100 điểm tiềm năng +  5000 Linh Hồn Thú Cưng
43 250 2150v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 2200v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 2250v 100 điểm tiềm năng +  20000 Chiến Thần +Nón và Áo cấp 7
46 250 2300v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 2350v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 2400v 100 điểm tiềm năng +  20000 Chiến Thần
49 250 2450v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 2500v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 8
51 250 2550v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 2600v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
53 250 2650v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 2700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
55 250 2750 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 2800 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
57 250 2850 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 2900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
59 250 2950 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 3000 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 
61 250 3050 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 3100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
63 250 3150 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 3200 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
65 250 3250 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 3300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
67 250 3350 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 3400 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
69 250 3450 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 3500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 9
71 250 3550 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 3600 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
73 250 3650 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 3700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
75 250 3750 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 3800 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
77 250 3850 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 3900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
79 250 3950 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 4000 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 10
81 250 4050 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 4100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
83 250 4150 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 4200 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
85 250 4250 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 4300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
87 250 4350 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 4400 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
89 250 4450 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 4500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 11
91 250 4550 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 4600 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
93 250 4650 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 4700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
95 250 4750 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 4800 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
97 250 4850 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 4900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
99 250 4950 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 5000 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
101 250 5050 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
102 250 5100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
103 250 5150 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
104 250 5200 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
105 250 5250 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
106 250 5300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
107 250 5350 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
108 250 5400 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
109 250 5450 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
110 250 5500 50 điểm tiềm năng
111 250 5550 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 12
112 250 5600 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
113 250 5650 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
114 250 5700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
115 250 5750 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
116 250 5800 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
117 250 5850 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
118 250 5900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
119 250 5950 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
120 250 6000 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 
121 250 6050 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
122 250 6100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
123 250 6150 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
124 250 6200 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
125 250 6250 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
126 250 6300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
127 250 6350 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
128 250 6400 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
129 250 6450 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
130 250 6500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
131 250 6550 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
132 250 6600 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
133 250 6650 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
134 250 6700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
135 250 6750 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Nón và Áo cấp 13
136 250 6800 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
137 250 6850 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
138 250 6900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
139 250 6950 50 điểm tiềm năng + 20000Chiến Thần
140 250 7000 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 
141 250 7050 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
142 250 7100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
143 250 7150 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
144 250 7200 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
145 250 7250 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
146 250 7300 50 điểm tiềm năng + 20000Chiến Thần
147 250 7350 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
148 250 7400 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
149 250 7450 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
150 250 7500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

 

Lưu Ý: 

Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 150.

Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.

Nón và Áo nên chọn cùng 1 Bộ

Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.